Natuurbeleid

 

Voor het team Plattelandsontwikkeling van de provincie Drenthe schrijf ik beleidsprogramma’s, voorlichtingsmateriaal en rapportages van bijeenkomsten met in- en externe partijen. In het programma ‘Natuurlijk Platteland 2015-2021 met doorkijk naar 2027’ worden de ontwikkelopgaven in relatie tot Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, Programmatische Aanpak Stikstof en Natuurnetwerk Nederland beschreven. Bij de realisatie van deze opgaven zet de provincie in op sterke wisselwerking met vrijetijdseconomie, landbouw en leefbaarheid: ‘beleven, benutten en beschermen’.

Terug naar overzicht